ISIXHOSA
General Words and Phrases


Greeting
Hello - Bhota
How are you? - Unjani?
I am fine. - Ndiyaphila.
I am fine, thank you. - Ndiyaphile, enkosi.
Goodbye - Hamba kakuhle (go well) / Sala kakuhle (stay well)
Good luck - Yanga ungaphumelela

Expressions
yes - ewe
no - hayi
please - nceda
thank you - ndiyabulela
help - nceda
danger - ingozi
emergency - ungxamiseko
Excuse me - Uxolo
I am sorry. - Ndicela uxolo.
I love you. - Ndiya kuthanda.

Questions / sentences
Do you accept (credit cards/traveler's cheques)? - Ingaba wamkela (amakhadi okuhlawula/litsheki zebhanki)?
How much is this? - Yimalini?
I want ... - Ndifuna ...
What are you doing? - Wenzani?
What is the time? - Ngubani ixesha ngoku?
Where are you going? - Uyaphi?

Numbers
1 - one - nye
2 - two - mbini
3 - three - ntathu
4 - four - ne
5 - five - ntlanu
6 - six - ntandathu
7 - seven - xhenxe
8 - eight - bhozo
9 - nine - lithoba
10 - ten - lishuymi
11 - eleven - ishumi elinanye
12 - twelve - ishumi elinesibini
13 - thirteen - ishumi elinesithathu
14 - fourteen - elinesine
15 - fifteen - elinesihlanu
20 - twenty - amashumi amabini
21 - twenty one - amashumi amabine ananye
22 - twenty two - amashumi amabine anesibini
50 - fifty - amashumi amahlanu
100 - hundred - ikhulu
1000 - thousand - iwaka

Days of the week
Sunday - Cawe
Monday - Mvulo
Tuesday - Lwesibini
Wednesday - Lwesithathu
Thursday - Lwesine
Friday - Lwesihlanu
Saturday - Mgqibelo

Months of the year
January - EyoMqungu
February - EyoMdumba
March - EyoKwindla
April - UTshazimpunzi
May - UCanzile
June - EyeSilimela
July - EyeKhala
August - EyeThupha
September - EyoMsintsi
October - EyeDwarha
November - EyeKanga
December - EyeMnga

Computers and Internet terms
computer - ikhompyutha
e-mail - iposi yeinthanethi
Internet - i-inthanethi


SAlanguages.com : XhosaJ. Olivier (2009)
SAlanguages.com