SISWATI
General Words and Phrases


Greeting
Hello - Sawubona
How are you? - Unjani?
I am fine. - Ngikhona
I am fine, thank you. - Ngikhona ngiyabonga
Goodbye - Sala kahle
Good luck - Inhlanhla lenhle
Have a safe journey. - Ube (singular) / Nibe (plural) neluhambo loluphephile

Expressions
yes - yebo
no - cha
please - ngiyacela
thank you - ngiyabonga
help - sita (singular) / sitani (plural)
danger - ingoti
emergency - simo bucayi
excuse me - lucolo
I am sorry. - Ngiyacolisa
I love you. - Ngiyakutsandza

Questions / sentences
Do you accept (credit cards/traveler's cheques)? - Uyawavuma (emakhadi etikweledi/emasheke etivakashi)?
How much is this? - Kubita malini loku?
I want ... - Ngifuna...
What are you doing? - Wentani?
What is the time? - Ngicela sikhatsi?
Where are you going? - Uya kuphi?

Numbers
1 - one - kunye
2 - two - kubili
3 - three - kutsatfu
4 - four - kune
5 - five - kusihlanu
6 - six - kusitfupha
7 - seven - kusikhombisa
8 - eight - kusiphohlongo
9 - nine - kuyimfica
10 - ten - kulishumi
11 - eleven - lishumi nakune
12 - twelve - lishumi nakubili
13 - thirteen - lishumi nakutsatfu
14 - fourteen - lishumi nakune
15 - fifteen - lishumi nesihlanu
20 - twenty - emashumi lamabili
21 - twenty one - emashumi lamabili nakunye
22 - twenty two - emashumi lamabili nakubili
50 - fifty - emashumi lasihlanu
100 - hundred - likhulu
1000 - thousand - inkhulungwane

Days of the week
Sunday - LiSontfo
Monday - uMsombuluko 
Tuesday - Lesibili
Wednesday - Lesitsatfu
Thursday - Lesine
Friday - Lesihlanu
Saturday - uMgcibelo

Months of the year
January - Bhimbidvwane
February - Indlovana
March - INdlovulenkhulu
April - Mabasa
May - INkhwekhweti
June - Inhlaba
July - Kholwane
August - Ingci
September - Inyoni
October - Imphala
November - Lweti / INkhosilencane
December -  INgongoni / INkhosilenkhulu

Computers and Internet terms
computer - ngcondvomshini
e-mail - i-imeyili
Internet - i-inthanethi
Internet café - likhefi le-inthanethi
website - i-webhusayithi


SAlanguages.com : siSwati


© J. Olivier (2009)
SAlanguages.com