SESOTHO
General Words and Phrases


Greeting
Hello - Dumela
How are you? - O kae? 
I am fine. - Ke teng.
Goodbye - Tsamaya hantle (go well) / Sala hantle (stay well)
Good luck - Ke o lakaletsa mohlohonolo
Have a safe journey. - O tsamaye hantle.

Expressions
yes - ee
no - tjhee
please - hle
thank you - ke a leboha
help - thusang
danger - kotsi
emergency - tlokotsi
excuse me - Tshwarelo
I am sorry. - Ntshwarele
I love you. - Ke a o rata.

Questions / sentences
Do you accept (money/credit cards/traveler's cheques)? - Na le amohela (tjhelete/dikarete tsa mokitlane/dithjeke tsa bahahlaodi)?
How much is this? - Ke bokae?
I want ... - Ke batla ...
What are you doing? - O etsang? 
What is the time? - Nako ke mang?
Where are you going? - O ya kae?

Numbers
1 - one - nngwe
2 - two - pedi
3 - three - tharo
4 - four - nne
5 - five - hlano
6 - six - tshelela
7 - seven - supa
8 - eight - robedi
9 - nine - robong
10 - ten - leshome
11 - eleven - leshome le motso o le mong
12 - twelve - leshome le metso e mmedi 
13 - thirteen - leshome le metso e meraro
14 - fourteen - leshome le metso e mene
15 - fifteen - leshome le metso e mehlano
20 - twenty - mashome a mabedi
21 - twenty one - mashome a mabedi le motso o le mong
22 - twenty two - mashome a mabedi le metso e mmedi
50 - fifty - mashome a mahlano
100 - hundred - lekgolo
1000 - thousand - sekete

Days of the week
Sunday -  Sontaha
Monday -  Mantaha
Tuesday -  Labobedi
Wednesday -  Laboraro
Thursday -  Labone
Friday -  Labohlano
Saturday -  Moqebelo

Months of the year
January -  Pherekgong
February -  Hlakola
March -  Hlakubele
April -  Mmesa
May -  Motsheanong
June -  Phupjane
July -  Phupu
August -  Phato
September -  Lwetse
October -  Mphalane
November -  Pudungwane
December -  Tshitwe

Computers and Internet terms
computer - khomputa
e-mail - e-maili
e-mail address - poso ya e-maili
Internet - Inthanete
Internet café - Khefi ya Inthanete
website - websaete
website address - aterese ya websaete


SAlanguages.com : Sesotho© J. Olivier (2009)
SAlanguages.com