SEASONS' GREETINGS

Afrikaans: Seisoengroete
[Yet the phrases “Geseënde Kersfees en ’n voorspoedige nuwe jaar” (Blessed Christmas and a prosperous new year) or “Kersgroete” (Christmas greetings) are more traditional.]

Tshivena: Ni vhe na nwaha wavhudi
Alternatives:
Ri vha tamela waha muswa wavhui (We wish you a happy new year)
Khushumusi yavhui (Merry Christmas)
[Take note of the diacritic sign (a dot) on ‘n’ of nwaha and die ^ diacritic sign facing up under the d in wavhudi, yavhudi and the language name Tshivenda]

North Sotho: Ditumedišo tša Sehla sa Maikhutšo
Alternative: Ditumedišo tša keresemose
[Take note that the ‘o’ for ditumediso has got a ^ diacratic sign facing down and the ‘s’ for tsa has got a diacratic sign facing up]

Sesotho: Ditakaletso tse Molemo

Setswana: Ditumediso tsa setlha
Alternative: Masego a ngwaga o mošwa
[Take note that ‘s’ for moswa has a ^ diacratic sign facing up]

Tsonga: Mikateko ya Masiku yo Wisa
Alternative: Khisimusi lerinene

Zulu: Izilokotho Ezinhle Zamaholide
Alternatives:
Sinifisela uKhisimuzi Omuhle [Plural / Individuals / group]
Ngikufisela uKhisimuzi Omuhle [Singular]

Xhosa: Imibuliso Yelixesha Lonyaka
Alternative: IKrismesi emyoli

Ndebele: Izilokotho Ezihle Zamaholdeni
Alternative: Imfiselabuhle zakaKrisimusi

Swati: Tilokotfo letinhle kulesikhatsi semnyaka
Alternative: Sikufisela uKhisimusi lomuhle

 

For related phrases see: Multilingual Phrases


SAlanguages.com© J. Olivier (2009)
SAlanguages.com