ISIZULU
Examples of texts


The Lord's Prayer

IsiZulu text

English version

Baba wethu osezulwini,
malingcweliswe igama lakho;
mawufike umbuso wakho;
mayenziwe intando yakho
emhlabeni njengasezulwini;
usiphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla;
usithethelele amacala ethu,
njengalokhu nathi sibathethelela abanecala kithi;
ungasingenisi ekulingweni,
kodwa usikhulule kokubi;
ngokuba umbuso ungowakho, 
namandla, nenkazimulo, kuze kubephakade.
Amen. 

ITESTAMENTE ELISHA. LeNkosi Yethu UJESU KRISTU. New Testament in Zulu (1977) 
Our Father, who art in heaven, 
hallowed be Thy name. 
Thy kingdom come. 
Thy will be done on earth 
as it is in heaven. 
Give us this day our daily bread 
and forgive us our trespasses 
as we forgive those who trespass against us. 
And lead us not into temptation, 
but deliver us from evil. 
For Thine is the kingdom, and the power, 
and the glory, forever.
Amen. 

SAlanguages.com : isiZulu© J. Olivier (2009)
SAlanguages.com