ISINDEBELE
Examples of texts


UmSebenzi WesiTjhaba WezamaLimi (National Language Service)

IsiNdebele text Translation
UmSebenzi wesiTjhaba wezamaLimi ukhuthaza ube ukghonakalise iindlela zokuthintana kiwo woke amalimi. Ngokukhambisana neentlhogeko neemfuneko zomThethosisekelo, umSebenzi wesiTjhaba wezamaLimi ulawula ukwahlukana ngamalimi lapha ekhethu, begodu uthwele nomsebenzi wokulungelela amalimi woke wabantu ngokuphumelelisa amagadango womgomo onqophe ukukhuthaza kokusetjenziswa kwamalimi la, kunye nalawo amalimi ayedimeke amathuba angatjhejwa phambilini. The National Language Service promotes and facilitates communication across languages. In keeping with the language requirements of the Constitution the National Language Service  manages the linguistic diversity of our society and is responsible for harnessing all the languages of our people by putting into practical effect policy measures aimed at promoting the use of these languages, also those languages that have historically been neglected.

 


SAlanguages.com : IsiNdebele© Jako Olivier (2006)
E-Mail:
jako@cyberserv.co.za