FANAGALO
General Words and Phrases


yes - ehe
no - cha
please - yabolisa / golisa
thank you - inkomu/ndza khensa
excuse me - sori
How are you ? - kanjani?
Fine. - kulungile.
I want ... - Mina funa...
good morning - sawubona / sakubona
goodbye - hamba gahle


SAlanguages.com : FanagaloJ. Olivier (2009)
SAlanguages.com