TRANSVAALSE VOLKSLIED
(Transvaal anthem)


Words: CATHARINA F. VAN REES, 1875
Music: CATHARINA F. VAN REES; Arranged: G.G. CILLIÉ

Kent gij dat volk vol heldenmoed
en toch zo lang geknecht?
Het heeft geofferd goed en bloed
voor vryheid en voor recht.
Komt, burgers! laat de vlaggen wapp'ren,
ons lijden is voorbij;
roemt in de zege onzer dapp'ren:
Dat vrije volk zijn wij!
Dat vrije volk, dat vrije volk,
dat vrije, vrije volk zijn wij!

Kent gij dat land, zo schaars bezocht
en toch zo heerlik schoon;
waar de natuur haar wond'ren wrocht,
en kwistig stelt ten toon?
Transvalers! laat ons feestlied schallen!
Daar waar ons volk hield stand,
waar onze vreugdeschoten knallen,
daar is ons vaderland!
Dat heerlik land, dat heerlik land,
dat is, dat is ons vaderland!

Kent gij die Staat, nog maar een kind
in's werelds Statenrij,
maar tog door't machtig Brits bewind
weleer verklaard voor vrij?
Transvalers! edel was uw streven,
en pijnlik onze smaad,
maar God die uitkomst heeft gegeven,
zij lof voor d'eigen Staat!
Looft onze God! Looft onze God!
Looft onze God voor land en Staat!


Return to SAlanguages.com - National Anthem

© J. Olivier (2009)
SAlanguages.com